Stäng

GDPR

DIn personliga integritet är viktig för oss på Skurupshem och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill därför vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ber dig läsa vidare i denna text för att få veta mer.

Behandling av personuppgifter

När du hyr lägenhet av Skurupshem, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna Länk till annan webbplats. och vår branschorganisation SABO Länk till annan webbplats..

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR*).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Skurupshem registreras dina personuppgifter när du får ett erbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsbehandling under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten, när vi förhandlar hyrorna och när vi skickar information till dig.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi tre år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Personuppgiftsbehandling när hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Skurupshems hantering av elektroniska nycklar

I några av Skurupshems fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tagg”). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde. I våra områden lägger vi in namn porttavlan/porttelefonen.

Skurupshem grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR*).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du/ni flyttar från din/er lägenhet ska dina/era personuppgifter raderas ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Skurupshem, org./nr 556429–3537, Södra Kungsgatan 1, 274 31 Skurup

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på info@skurupshem.se eller 0411-53 64 50.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer

Begäran skickas till Skurupshem AB, Södra Kungsgatan 1, 274 35 Skurup eller skicka ett mail till info@skurupshem.se

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Skurupshem via brev, info@skurupshem.se eller telefon 0411-53 64 50.

Har du klagomål på Skurupshem angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Länk till annan webbplats.

I maj 2018 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen

Skurupshem är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Skurupshem ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Skurupshem, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*General Data Protection Regulation

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: